სერვისები

BMB LEGAL
იურიდიული პირის გამართულად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ბიზნეს-საქმიანობის კვალიფიციურად წარმართვა, არამედ პარტნიორებს შორის კორპორატიული ურთიერთობების კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით განხორციელება. BMB Legal-ი გთავაზობთ პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების ბრძანებების, დირექტორებთან სასამსახურო (შრომის) ხელშეკრულებების, შინაგანაწესების და სხვა კორპორატიული მნიშვნელობის დოკუმენტების დამუშავებას და შედგენას, ასევე - მათ სანოტარო დამოწმებასა და სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებას.