სერვისები

BMB LEGAL
ცალკეულ საჯარო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ისეთივე განუყოფელი ნაწილია, როგორც კერძო სამოქალაქო მნიშვნელობის ურთიერთობები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის. ხშირად, როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს ესაჭიროებათ მრავალრიცხოვან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებში გარკვევა, მათი გასაჩივრება და მონაწილეობა ადმინისტრაციულ წარმოებებში. ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით გთავაზობთ ჩვენს სერვისს, რომელიც დაგიზოგავთ დროს და დაგეხმარებათ ადმინისტრაციული კანონმდებლობით თქვენთვის დადგენილი უფლებებით სარგებლობაში.