სერვისები

BMB LEGAL
საქართველოს შრომის კოდექსში 2013 წელს განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. შრომის კოდექსში აისახა არაერთი საერთაშორისო სტანდარტი და შრომის საერთაშორის ორგანიზაციის რიგი რეკომენდაციები. 2018 წელს კი ამოქმედდა „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი. დაგროვდა მდიდარი სასამართლო პრაქტიკა შრომითი ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამდენად, ყველა იმ იურიდიული პირისთვის, რომელსაც ჰყავს დასაქმებული, ან ფიზიკური პირისთვის, რომელიც წარმოადგენს დასაქმებულს, მნიშვნელოვანია საკუთარი შრომითი უფლებების კვალიფიციური ცოდნა და დაცვა. ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება შრომით სამართალში თქვენთვის არის საუკეთესო შესაძლებლობა, დაიცვათ თავი შრომით ურთიერთობებში მეორე მხარის არაკეთილსინდისიერი ქცევისგან და განახორციელოთ თქვენი უფლებები და პრივილეგიები თქვენი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.