სერვისები

BMB LEGAL
კომპანია BMB Legal გთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს სამემკვიდრეო სამართალურთიერთობიდან გამომდინარე საკითხებზე. ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ გადაჭრათ ისეთი საკითხები, როგორიცაა მემკვიდრეობის მიღება და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მოძიება/შედგენა; სამემკვიდრეო ქონების მისაღებად წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებში, სასამართლოში და ნოტარიუსთან; ანდერძის გასაჩივრება; მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება დავის გარეშე ან თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში; სამემკვიდრეო ქონებისა და მემკვიდრეების სამართლებრივი უფლებების დაცვა;